Przetargi 2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mbp.glogow.pl


Głogów: BLOG Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego - KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI, dotyczący Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie- dostawa wyposażenia komputerowego i innego na wyposażenie placówki.
Numer ogłoszenia: 197632 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie , ul. Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 7265622, faks 0-76 7265622.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.glogow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BLOG Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego - KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI, dotyczący Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie- dostawa wyposażenia komputerowego i innego na wyposażenie placówki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, wniesienie, montaż i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi następującego sprzętu: WYKAZ SPRZĘTU - URZĄDZENIA KOMPUTEROWE, ELEKTRONICZNEGO, AUDIO 1. Komputer stacjonarny z zintegrowanym monitorem - 8 szt 2. Komputer stacjonarny z zintegrowanym monitorem - 2szt. 3. Komputer przenośny - 1 szt. 4. Zestaw projekcyjny - 1 szt. 5. Drukarka A4 mono - 3 szt. 6. Drukarka A4 kolor - 1 szt. 7. Listwa zasilająca - 5 szt. 8. Zasilacz awaryjny UPS - 4 szt. 9. Serwer - 1 szt. 10. Telewizor 42 z uchwytem naściennym - 1 szt. 11. Gramofon z dodatkowym wzmacniaczem słuchawkowym - 1 szt. 12. Konsola do gier - 1 szt. 13. Słuchawki przewodowe - 9 szt..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.30.00-0, 30.23.60.00-2, 30.23.13.00-0, 32.34.24.00-632.34.24.00-6, 32.34.30.00-932.34.30.00-9, 48.00.00.00-848.00.00.00-8, 51.31.00.00-851.31.00.00-8, 72.26.00.00-572.26.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji prac. 2. Zmiany określone w opisie przedmiotu zamówienia, wynikłe z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany producenta dostarczanego sprzętu na wniosek wykonawcy pod warunkiem, że oferowany sprzęt będzie takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej cenie a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbp.glogow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna i. Galla Anonima w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15 67-200 Głogów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów , sekretariat pok. nr 10 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

 ogłoszenie o zamóiweniu.doc ogłoszenie o zamówieniu.doc (35.00 KB)

 MBP SIWZ dostawy sprzętu komputerowego.doc MBP SIWZ dostawy sprzętu komputerowego.doc (229.50 KB)

specyfikacja techniczna sprzęt komputerowy i inny.doc specyfikacja techniczna sprzęt komputerowy i inny.doc (186.00 KB

)wzór umowy dostawy komputerów.doc wzór umowy dostawy komputerów.doc (59.00 KB)

 

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (143.59 KB)

  ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 1 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

  

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mbp.glogow.pl


Głogów: BLOG Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego - KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI, dotyczący Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie- dostawa wyposażenia komputerowego i innego na wyposażenie placówki.
Numer ogłoszenia: 183348 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 20.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie , ul. Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 7265622, faks 0-76 7265622.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.glogow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BLOG Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego - KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI, dotyczący Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie- dostawa wyposażenia komputerowego i innego na wyposażenie placówki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, wniesienie, montaż i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi następującego sprzętu: 1. sprzęt komputerowy i elektroniczny - komputer stacjonarny z zintegrowanym monitorem - 8 szt., komputer stacjonarny z zintegrowanym monitorem - 2 szt, komputer przenośny - 1 szt., zestaw projekcyjny - 1 szt., drukarka A4 mono - 3 szt., drukarka A4 kolor - 1 szt., listwa zasilająca - 5 szt., zasilacz awaryjny UPS - 4 szt., serwer - 1 szt., montaż i instalacja urządzeń 2. URZĄDZENIA AUDIO, RTV - telewizor 42 z uchwytem naściennym, gramofon z dodatkowym wzmacniaczem słuchawkowym, konsola do gier, słuchawki przewodowe - 9 szt., montaż i instalacja urządzeń.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0, 30.23.60.00-2, 30.23.13.00-0, 32.34.24.00-632.34.24.00-6, 32.34.30.00-932.34.30.00-9, 48.00.00.00-848.00.00.00-8, 72.26.00.00-572.26.00.00-5, 51.31.00.00-851.31.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, a) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej SIWZ. c) załącznik nr 6 do SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - okres gwarancji i rękojmi - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: a. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji prac. b. Zamawiający określone w opisie przedmiotu zamówienia, wynikłe z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. c. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany producenta dostarczanego sprzętu na wniosek wykonawcy pod warunkiem, że oferowany sprzęt będzie takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany. d. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbp.glogow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DYREKTOR

(-)

Izabela Owczarek

  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (15.00 KB)

odpowiedź na wniosek nr 1 do siwz.doc odpowiedź na wniosek nr 1 do siwz.doc (386.50 KB)

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

biuletyn.sbip.pl/mbp


Głogów: BLOG Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego - KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI, dotyczący Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie- dostawa wyposażenia multimedialnego na wyposażenie placówki.
Numer ogłoszenia: 170590 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 08.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie , ul. Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 7265622, faks 0-76 7265622.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.glogow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BLOG Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego - KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI, dotyczący Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie- dostawa wyposażenia multimedialnego na wyposażenie placówki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, wniesienie, montaż i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi następującego sprzętu: 1) urządzenia interaktywne w tym min.: -System interaktywnej podłogi wraz z aplikacjami - Interaktywna tablica informacyjna wraz z aplikacjami - E-Galeria z ekranami LCD - Stół interaktywny wraz z aplikacjami - Logistyka, montaż i instalacja urządzeń, szkolenie 2) URZĄDZENIA KOMPUTEROWE I ELEKTRONICZNE ORAZ AUDIO I RTV -Komputery stacjonarne z zintegrowanym monitorem -Komputery stacjonarne z zintegrowanym monitorem -Komputer przenośny -Zestaw projekcyjny -Drukarki A4 mono -Drukarka A4 kolor -Listwy zasilająca -Zasilacze awaryjny UPS -Serwer -Montaż i instalacja urządzeń - Telewizor 42 z uchwytem naściennym - Gramofon z dodatkowym wzmacniaczem słuchawkowym - Konsola do gier - Słuchawki przewodowe - Montaż i instalacja urządzeń.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0, 30.23.60.00-2, 30.23.13.00-0, 30.23.13.20-6, 32.34.24.00-632.34.24.00-6, 32.34.30.00-932.34.30.00-9, 48.00.00.00-848.00.00.00-8, 51.31.00.00-851.31.00.00-8, 72.26.00.00-572.26.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, a) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej SIWZ. Wykonawca składając ofertę na dwie części wypełnia po jednym oświadczeniu określonym w siwz w zakresie określonym w punkcie 6 siwz. c) załącznik nr 6 do SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia , zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Termin dostawy - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: a. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji prac. b. Zamawiający określone w opisie przedmiotu zamówienia, wynikłe z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. c. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany producenta dostarczanego sprzętu na wniosek wykonawcy pod warunkiem, że oferowany sprzęt będzie takiej samej lub lepszej jakości oraz w tej samej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany. d. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://biuletyn.sbip.pl/mbp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa urządzeń interaktywnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, wniesienie, montaż i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi następującego sprzętu: -System interaktywnej podłogi wraz z aplikacjami -Interaktywna tablica informacyjna wraz z aplikacjami -E-Galeria z ekranami LCD -Stół interaktywny wraz z aplikacjami -Logistyka, montaż i instalacja urządzeń, szkolenie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0, 30.23.13.00-0, 30.23.13.20-6, 72.26.00.00-572.26.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90

  • 2. Termin dostawy - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa urządzeń komputerowych i elektronicznych oraz audio i RTV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, wniesienie, montaż i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi następującego sprzętu: -Komputery stacjonarne z zintegrowanym monitorem -Komputery stacjonarne z zintegrowanym monitorem -Komputer przenośny -Zestaw projekcyjny -Drukarki A4 mono -Drukarka A4 kolor -Listwy zasilające -Zasilacze awaryjne UPS -Serwer -Telewizor 42 z uchwytem naściennym -Gramofon z dodatkowym wzmacniaczem słuchawkowym -Konsola do gier -Słuchawki przewodowe -Montaż i instalacja urządzeń Montaż i instalacja urządzeń.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 30.23.13.00-0, 32.34.24.00-632.34.24.00-6, 32.34.30.00-932.34.30.00-9, 48.00.00.00-848.00.00.00-8, 51.31.00.00-851.31.00.00-8, 72.26.00.00-572.26.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90

  • 2. Termin dostawy - 10


DYREKTOR

(-)

Izabela Owczarek

MBP SIWZ multimedia przetarg.doc MBP SIWZ multimedia przetarg.doc (284.50 KB)

aktualizacja 06-2015-specyfikacja wyposazenie komputerowe (1).doc aktualizacja 06-2015-specyfikacja wyposazenie komputerowe (1).doc (281.00 KB)

umowa dost. montaż Biblioteka przetarg.doc umowa dost. montaż Biblioteka przetarg.doc (67.00 KB)

M 34.pdf M 34.pdf (150.50 KB)

  Wyjasnienia do wniosku nr 2.doc Wyjasnienia do wniosku nr 2.doc (34.50 KB)

Odpowiedź na wniosek nr 1 dotyczący treści SIWZ

odpowiedź na wniosek nr dot. treści SIWZ.doc odpowiedź na wniosek nr dot. treści SIWZ.doc (19.50 KB)

 

Głogów: BLOG Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego - KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI, dotyczący Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie, ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów
Numer ogłoszenia: 92578 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie , ul. Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 7265622, faks 0-76 7265622.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.glogow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BLOG Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego - KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI, dotyczący Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie, ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuję dostawę wyposażenia meblowego, wystawienniczego i dekoracyjnego oraz pozostałego ruchomego w tym regały archiwalne, meble biblioteczne, meble biurowe, szafy metalowe, siedziska, krzesła, stoły, sprzęt wystawowy (gabloty, postumenty, szyny z linkami, ścianki wystawowe), neony świetlne, oznaczenie pomieszczeń, tablica do pisania, sprzęt gospodarstwa domowego (lodówka), wyposażenie toalet (suszarki, kosze na śmieci, pojemniki na papier toaletowy, dozownik na mydło) żaluzje i rolety okienne do Filii nr 2 MBP z siedzibą w Głogowie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.11.00-039.13.11.00-0, 39.15.50.00-339.15.50.00-3, 39.13.30.00-239.13.30.00-2, 39.14.13.00-539.14.13.00-5, 39.11.00.00-639.11.00.00-6, 39.15.40.00-639.15.40.00-6, 79.93.10.00-9, 39.70.00.00-939.70.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 zamówienie polegające na dostawie wyposażenia meblowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Na podstawie § 1.4 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający określa, że główne dostawy , których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa wyżej i złożenia dowodów czy zostały one wykonywane należycie dotyczy jedynie dostaw wystarczających do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełnienia znajduje się w pkt. 5.1.B SIWZ. Zamawiający nie żąda informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Kompletna oferta musi zawierać: 1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Integralną część formularza ofertowego stanowi zestawienie ofertowe sporządzone na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. 2) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. 3) stosowne Pełnomocnictwo(a) - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 4) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej SIWZ, 5) załącznik nr 7. do SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - okres gwarancji i rękojmii - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji prac. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania. 2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy - terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) potrzeby zmiany zakresu rzeczowo-finansowego dostaw , b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, c) działań siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania dostaw, f) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, g) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie, - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3. Zmiany określone w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące zwiększenia/zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu jak również kolorystyki, wynikłe z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://biuletyn.sbip.pl/mbp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna, ul Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów, sekretariat, pok. nr 10..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul Jedności Robotniczej 15, 67-200 Głogów, sekretariat, pok. nr 10..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Izabela Owczarek

(-)

Dyrektor 

SIWZ dostawy .doc SIWZ dostawy .doc (331.00 KB)

specyfikacja wyposazenia meblowego aktuaizacja.pdf specyfikacja wyposazenia meblowego aktuaizacja.pdf (239.68 KB)

Zestawienie ofertowe.doc Zestawienie ofertowe.doc (94.50 KB)

 OPIS_aranza-wnetrz.pdf OPIS_aranza-wnetrz.pdf (122.70 KB)

rysunki:

SW 4.pdf SW 4.pdf (43.64 KB)

SW 3.pdf SW 3.pdf (55.18 KB)

SW 2.pdf SW 2.pdf (356.16 KB)

SW 1.pdf SW 1.pdf (100.27 KB)

M 35.pdf M 35.pdf (70.48 KB)

M 33.pdf M 33.pdf (43.47 KB)

M 32.pdf M 32.pdf (41.41 KB)

M 31.pdf M 31.pdf (116.89 KB)

M 30.pdf M 30.pdf (42.45 KB)

M 29.pdf M 29.pdf (43.52 KB)

M 28.1 28.2.pdf M 28.1 28.2.pdf (93.34 KB)

M 27.pdf M 27.pdf (61.88 KB)

M 26.pdf M 26.pdf (59.58 KB)

M 25.2.pdf M 25.2.pdf (72.10 KB)

M 25.1.pdf M 25.1.pdf (154.82 KB)

M 24.pdf M 24.pdf (57.05 KB)

M 23.pdf M 23.pdf (506.51 KB)

M 22.pdf M 22.pdf (59.71 KB)

M 21.pdf M 21.pdf (61.72 KB)

M 20.pdf M 20.pdf (60.74 KB)

M 19.pdf M 19.pdf (189.74 KB)

M 18.pdf M 18.pdf (47.92 KB)

M 17.pdf M 17.pdf (63.14 KB)

M 16.pdf M 16.pdf (57.30 KB)

M 15.pdf M 15.pdf (52.54 KB)

M 14.pdf M 14.pdf (195.22 KB) M 13.pdf M 13.pdf (52.74 KB) 

M 12.pdf M 12.pdf (42.33 KB)   M 11.pdf M 11.pdf (44.94 KB)

M 10.pdf M 10.pdf (48.21 KB) M 09.pdf M 09.pdf (46.41 KB) M 07 07.1.pdf M 07 07.1.pdf (499.84 KB)

M 08.pdf M 08.pdf (174.79 KB) M 06.pdf M 06.pdf (47.58 KB)

K 9.pdf K 9.pdf (66.39 KB) K 8.1 8.2.pdf K 8.1 8.2.pdf (81.54 KB)

K 7.pdf K 7.pdf (74.30 KB) K 6.pdf K 6.pdf (275.08 KB)

K 5.pdf K 5.pdf (38.45 KB) K 4.pdf K 4.pdf (70.91 KB)

K 3.pdf K 3.pdf (58.20 KB) K 2.pdf K 2.pdf (246.97 KB)

K 11.pdf K 11.pdf (45.93 KB) K 10.pdf K 10.pdf (41.04 KB)

K 1.pdf K 1.pdf (60.35 KB) D 4.pdf D 4.pdf (44.49 KB)

D 3.pdf D 3.pdf (54.36 KB) D 2.pdf D 2.pdf (44.52 KB)

D 1.pdf D 1.pdf (308.93 KB) AW7.pdf AW7.pdf (775.83 KB)

 AW6.pdf AW6.pdf (860.29 KB) AW4.pdf AW4.pdf (622.30 KB)AW4.2.pdf AW4.2.pdf (346.19 KB)

AW4.1.pdf AW4.1.pdf (244.83 KB) AW3.pdf AW3.pdf (528.02 KB)

AW1.pdf AW1.pdf (361.01 KB)

 PRZETARGI 2014

1. NOWA ERA W BIBLIOTECE - KOMPLEKSOWY REMONT PLACÓWKI, dotyczący Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie.

2.Dostawa książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej 2014.odt

SIWZ na ksiazki luty 2014.doc

Zamówienie luty 2014 do druku-1.xls