Majątek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie

W skład majątku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie na dzień 31 grudnia 2018 r. wchodzą następujące składniki:

- środki trwałe o wartości brutto - 1.515.891,90 zł

- pozostałe środki trwałe o wartości brutto - 522.881,25 zł

- wyposażenie - 317.327,24 zł

- wartości niematerialne i prawne  - 42.560,97 zł

- księgozbiór - 1.935.599,58 zł