Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie jest instytucją kultury i posiada osobowość prawną. Podstawę prawną działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie stanowią:

  1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr85 poz. 539t.j. Dz. U. 2019 poz. 1479)

  2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730).

  3. Uchwała nr LIV/460/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie.        statut.pdf statut.pdf (686.11 KB)

 4. Umowę nr WEKiS. DKiS. 04/2019 na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej dla Powiatu Głogowskiego w roku 2019.
 
Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Głogów pod pozycją nr 01/V/1999 z datą podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr VIII/108/99 z dnia 25 maja 1999 roku.