Zarządzenie nr 2/2011

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. nr 13, poz 123 ze. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie, o treści jak w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2011 r.

 

 

 

 

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2011

z dnia 23 lutego 2011 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zmianami) wprowadzam Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie, zwanej dalej biblioteką.

 

I. Rozdział pierwszy

Postanowienia ogólne.

§ 1

Regulamin Organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych biblioteki.

 

II. Rozdział drugi

Struktura organizacyjna biblioteki.

§ 2

1. Na czele biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za właściwe gospodarowanie powierzonym majątkiem i finansami oraz wykonywanie zadań statutowych.

2. Dyrektor podlega Prezydentowi Miasta Głogowa, przed którym odpowiada za całokształt działalności biblioteki.

3. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne związane z działalnością biblioteki.

4. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje osoba przez niego upoważniona.

 

§ 3

1. Strukturę organizacyjną biblioteki tworzą następujące komórki organizacyjne.

a/ Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Bibliotecznych

b/ Dział Udostępniania dla Dorosłych

c/ Dział Dziecięco-Młodzieżowy

d/ Dział Księgowości

e/ Dział Administracyjny

f/ filie biblioteczne:

- Filia nr 1 - Głogów, ul. Budowlanych 10

- Filia nr 2 - Głogów, ul. Perseusza 13

- Filia nr 3 - Głogów, ul. Mieszka I 11

2. Zasady nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi określa schemat organizacyjny biblioteki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 4

1. Komórkami organizacyjnymi kierują i są odpowiedzialni za organizację pracy powołani przez dyrektora kierownicy.

2. Struktura stanowisk kierowniczych w bibliotece:

a/ Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

b/ Kierownik Działu Udostępniania dla Dorosłych

c/ Kierownik Działu Dziecięco - Młodzieżowego

d/ Główny Księgowy

e/ Kierownik Administracyjny

f/ kierownicy filii bibliotecznych

3. Zakresy czynności kierowników komórek organizacyjnych ustala Dyrektor biblioteki.

4. Zakresy czynności pracowników ustalają właściwi kierownicy komórek organizacyjnych.

5. Pracownicy biblioteki wykonują swoje zadania zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków i odpowiedzialności.

III. Rozdział trzeci

Zakres działania komórek organizacyjnych biblioteki.

§ 5

1. Do podstawowych zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:

a/ zakup i opracowanie zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

b/ prowadzenie ewidencji materiałów bibliotecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

c/ opracowanie planów i sprawozdań z działalności działu

d/ udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów bibliotecznych.

 

§ 6

1. Do podstawowych zadań Działu Udostępniania dla Dorosłych należy:

a/ gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

b/ obsługa użytkowników biblioteki, tworzenie baz danych osobowych

c/ prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej

d/ prowadzenie niezbędnej dokumentacji działu

e/ gromadzenie materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i regionu

f/ opracowanie bibliografii regionalnej

g/ współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury.

 

§ 7

1. Dział Dziecięco-Młodzieżowy promuje i upowszechnia czytelnictwo wśród najmłodszych użytkowników biblioteki.

2. Do podstawowych zadań działu należy:

a/ gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

b/ obsługa użytkowników biblioteki, tworzenie baz danych osobowych

c/ prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej

d/ prowadzenie niezbędnej dokumentacji działu

e/ koordynacja pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach struktury organizacyjnej biblioteki

f/ współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury.

 

§ 8

1. Dział Księgowości jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej biblioteki w zakresie rachunkowości, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz kontroli operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o rachunkowości.

2. Do podstawowych zadań działu należy:

a/ analiza gospodarki finansowej biblioteki

b/ sporządzanie planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji

c/ kontrola wewnętrzna w komórkach organizacyjnych w zakresie spraw finansowych

d/ prowadzenie kasy biblioteki

e/ prowadzenie spraw płacowych.

 

§ 9

1. Dział Administracyjny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg prac administracyjno-biurowych i porządkowych.

2. Do podstawowych zadań działu należy:

a/ prowadzenie kadr biblioteki

b/ prowadzenie sekretariatu

c/ prowadzenie archiwum zakładowego

d/ prowadzenie postępowań z zakresu zakupów, usług i dostaw zgodnie z obowiązującymi przepisami

e/ koordynowanie spraw i prowadzenie dokumentacji z zakresu utrzymania stanu technicznego obiektów

f/ prowadzenie spraw z zakresu bhp

g/ utrzymanie czystości w obiektach bibliotecznych i na terenie.

 

§ 10

1. Do podstawowych zadań filii bibliotecznych należy:

a/ gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

b/ obsługa użytkowników biblioteki, tworzenie baz danych osobowych

c/ prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej

d/ prowadzenie niezbędnej dokumentacji filii

e/ gromadzenie materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i regionu

f/ współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury.

 

IV. Rozdział czwarty

Postanowienia końcowe.

§ 11

1. Regulamin wchodzi w życie w drodze Zarządzenia Dyrektora.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu tracą moc uregulowania zawarte w regulaminie dotychczas obowiązującym.