22
października
2019Organizację wewnętrzną i szczegółowe zadania biblioteki określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez dyrektora instytucji i zaopiniowany przez organizatora.