Zadania ustawowe określa art. 4 i 20a ustawy o bibliotekach

Do podstawowych zadań bibliotek należy:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  • obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.
  • do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Do zadań powiatowej biblioteki publicznej należy:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
  • płnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
  • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5.

Powiatowa biblioteka publiczna współdziała z wojewódzką biblioteką publiczną.

Pełny tekst ustawy o bibliotekach

Zadania statutowe określa § 6 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie. 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń i wymiany międzybibliotecznej.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, popularyzatorskiej, edukacyjnej, wydawniczej oraz instrukcyjno – metodycznej.
4. Opracowywanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i regionu.
5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych.
6. Popularyzowanie literatury, sztuki, kultury i nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego, zwłaszcza miasta i regionu, poprzez organizowanie różnych form pracy z użytkownikami Biblioteki.
7. Udział w wojewódzkiej i krajowej współpracy bibliotek.
8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i działalności kulturalnej w kraju i za granicą.
9. Współpraca z bibliotekami publicznym Powiatu Głogowskiego.

Zadania regulaminowe

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie.