Zasady odpłatności za świadczone usługi-na podstawie Uchwał Rady Miasta

OPŁATY ZA POBYT

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 W GŁOGOWIE

 

I. Opłaty o świadczenie usług wykraczających poza podstawę  programową wychowania przedszkolnego i za wyżywienie dziecka.

1. Opłata za pobyt dziecka/dzieci w przedszkolu pobierana jest na podstawie Uchwały Nr LXI/403/14  Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w  przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.

2. Przedszkole jest czynne od godziny 6:00 do godziny 16:30. Czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie
i  realizowana jest w godzinach  od 7:00 do 12:00.

3. Rodzice uiszczają opłatę za pobyt dziecka ponad podstawę programową zgodnie
z zadeklarowanym czasem pobytu  wynikającym z „Formularza rekrutacyjnego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów".

4. Opłata  za pobyt dziecka w przedszkolu ponad  podstawę programową wychowania przedszkolnego  wynosi 1,00 zł za godzinę. Godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową ustala się następująco: każda godzina rozpoczęta  traktowana jest jako pełna godzina zegarowa.

5. Podstawę naliczenia opłat za przedszkole, stanowi miesięczna ewidencja faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, prowadzona w dzienniku zajęć każdego oddziału przedszkolnego.

6. Opłata  za świadczenia przekraczające podstawę programowa wychowania przedszkolnego za każdy miesiąc pobierana jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

7. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) ponoszą pełne koszty pobytu dziecka ponad godziny, w których przedszkole jest czynne, w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem przez pracowników przedszkola.

8. Opłatę ustala   się mnożąc miesięczną liczbę godzin pobytu dziecka ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego  przez wartości 1,00 zł.

9. Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 5,50 zł za każdy dzień roboczy pobytu dziecka w Przedszkolu i  wnoszona jest za miesiąc z góry  w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

10. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka
w przedszkolu.


UWAGA !

  OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU POBIERANE SĄ DO :

10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

 

Opłaty można uiścić w przedszkolu w wyznaczonych dniach zbierania odpłatności lub wpłacić na podane poniżej konta:

- za pobyt dzieci proszę wpłacać na konto:

                                21 2030 0045 1110 0000 0192 9930

 

- za wyżywienie dzieci  proszę wpłacać na konto:

                                63 2030 0045 1110 0000 0192 9950

 

Proszę wpisać IMIĘ i NAZWISKO dziecka na dokonanym przelewie