STATUS PRAWNY 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie jest szkołą publiczną i działa w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
  • Akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statut,
  • Zarządzenia Kuratora,
  • Zarządzenia Dyrektora Szkoły,
  • Ramowy plan pracy szkoły,
  • Plan rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie,
  • Regulaminy wewnątrzszkolne.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Głogów.

Organem nadzorującym szkołę jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Głogów.