27
lutego
2020 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że zgodnie z Art. 13:

a)      Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, pl. Mieszka I nr 22
Tel. 76 834 71 63, sp3@www.glogow.pl

b)      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl

c)      Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego

d)      Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacja dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

e)      Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowaniu, oraz w uzasadnionych prawem przypadkach usunięciu danych osobowych
 

f)       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

g)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

2 Klauzule informacyjne.pdf 2 Klauzule informacyjne.pdf