Szkoła realizuje cele i  zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także uwzględniając program wychowawczy gimnazjum, a w szczególności:

 

1.      Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

a)      atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

b)      nauczanie języków obcych,

c)      prowadzenie nauczania dającego możliwość osiągnięcia przez ucznia wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego procesu kształcenia,

d)      ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia,zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2.      Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

a)      organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych, itp.,

b)      poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,

c)      rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

 

3.      Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych

     w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

 

a)      zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,

b)      systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

c)      realizowanie programu wychowawczego gimnazjum, uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia,

d)      pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

4.      Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

a)      zorganizowanie zajęć świetlicowych,

b)      umożliwienie spożywania posiłków,

c)      system zapomóg i stypendiów,

d)      złamanie barier architektonicznych,

e)      prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

f)       prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

g)      prowadzenie zajęć logopedycznych.

 

5.      Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy potrzeb uczniów oraz w miarę posiadanych środków finansowych.