5
sierpnia
2021Deklaracja dostępności

2020-03-10

Wstęp


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zgm.glogow.pl, zgodnie z przepisami ustawą z dnia 04.04.2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgm.glogow.pl


Data publikacji strony internetowej: 2007-01-02

Data aktualizacji strony internetowej: 2020-03-30


Strona internetowa jest niezgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności  lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Nasza strona internetowa obecnie zawiera wszystkie niezbędne informacje, dokumenty oraz zdjęcia dostępne dla większości osób, jednak nie jest  przystosowana  dla osób niepełnosprawnych - np. dla osób niewidzących brak jest możliwości włączenia dźwięku, dla osób słabo widzących brak możliwości powiększenia druku, zmiany koloru czcionki.

Z powyższych przyczyn zostanie utworzona nowa strona internetowa w pełni dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 04.04.2019r.

Oświadczenie sporządzono 2020-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i kontaktowe


W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Angela Piotrowska adres poczty elektronicznej piotrowska@zgm.glogow.pl, nr telefonu 768531109.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo żądać zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, bądź aplikacji mobilnej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości umieszczonych na stronie zdjęć. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przekazania tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie z główną siedzibą przy ul. Poczdamskiej 1 zajmuje dwa piętra: część piętra I i całe II piętro oraz dwie administracje:
  • ADM „HUTNIK” przy ul. Norwida 1

  • ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” przy Alei Wolności 40a.


Wejście do siedziby Zakładu przy ul. Poczdamskiej 1 stanowi jedne drzwi główne od strony ulicy z trzema stopniami bez podjazdu i prowadzi poprzez wiatrołap do korytarza na wprost schodów. Na parterze, oraz na każdej zajmowanej kondygnacji są umieszczone duże czytelne tablice informujące o nr biur i działach znajdujących się w tych biurach. Nie posiadamy toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie dostanie się do naszej głównej siedziby. W pobliżu budynku jak i przed są wyznaczone miejsca parkingowe, także miejsca dla inwalidy. W naszym budynku nie ma windy oraz nie ma podjazdu do drzwi głównych.

Rozwiązaniem częściowym w zakresie dostępności architektonicznej będzie wykonanie podjazdu do drzwi głównych oraz zamontowanie w budynku na parterze domofonu z łącznością z biurami z I piętra (Dział Czynszów i Windykacji) oraz z sekretariatem z II piętra. Po sygnale domofonu pracownik Zakładu zejdzie do osoby na parter i pomoże załatwić wszelkie sprawy urzędowe.

Administracja „HUTNIK” przy ul. Norwida 1 posiada jedno wejście bezpośrednio z chodnika wprost na klatkę schodową od razu na schody , prowadzące na I piętro, na którym mieszczą się wszystkie biura pracowników administracji. Nie posiada toalety dla osoby niepełnosprawnej. W poziomie piwnicznym znajdują się pomieszczenia, użytkowane przez grupę konserwatorów (pracownicy fizyczni). W pobliżu administracji są wyznaczone miejsca parkingowe, także miejsca dla inwalidy.

Rozwiązaniem częściowym w zakresie dostępności architektonicznej będzie zamontowanie w budynku przy drzwiach wejściowych domofonu z łącznością z biurami z I piętra.  Po sygnale domofonu pracownik Administracji zejdzie do osoby na parter i pomoże załatwić wszelkie sprawy urzędowe. Obecnie postępowanie takie ma miejsce jeśli inwalida lub inna osoba, nie mogąca wejść na I piętro zadzwoni na telefon Administracji i poprosi o pomoc.

W najlepszej sytuacji dostępności architektonicznej jest Administracja „ŚRÓDMIEŚCIE” przy Al. Wolności 40a, do której główne wejście jest z poziomu chodnika wprost do korytarza i bezpośrednio do biur pracowników administracji.  Na I piętrze znajduje się sala zebrań Wspólnot Mieszkaniowych. Administracja nie posiada wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.
Obecnie każda nasza jednostka praktykuje - w razie informacji telefonicznej od osoby o ograniczonej mobilności - załatwienie zgłoszonej sprawy urzędowej albo poprzez pocztę/naszych zakładowych kurierów, albo poprzez naszego pracownika, który np. dostarczy wskazane dokumenty na adres danej osoby itp.

Nie posiadamy również dostępnej aplikacji mobilnej.

Do końca 2021 roku nasza strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych wynikających z Ustaw z dnia 04.04.2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Również na miarę naszych możliwości finansowych, dostępnych instrumentów lub rozwiązań alternatywnych postaramy się dostosować do Ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o naszych działaniach aktualizujących naszą dostępność architektoniczną wynikającą z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku.

W odniesieniu do dostępności architektonicznej naszego Zakładu dla osób niepełnosprawnych informujemy, że staramy się sprostać chociaż w części wymaganiom wynikającym z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Tym samym wprowadziliśmy pewne alternatywne rozwiązania, które mają na celu ułatwienie kontaktu osób niepełnosprawnych z naszymi pracownikami. Aktualnie w Administracji „HUTNIK” przy ul. Norwida 1 oraz w Administracji „ŚRÓDMIEŚCIE” przy Al. Wolności 40a funkcjonują domofony, zamontowane przy wejściach głównych.

W głównej siedzibie ZGM przy ul. Poczdamskiej 1 aktualnie wykonywany jest podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami, który niebawem zostanie oddany do użytku. Tu również w holu budynku został zamontowany domofon, pozwalający na łączność z poszczególnymi Działami.